|| श्री कृष्ण महाराज धनी अवधुत ||
 || Chaturpata Atharvan Ved ||
|| पुनाजी देवस्थान, सावंगा-विठोबा ||

बुकमार्क बटनं

 ☰ Menu
Translate(भाषांतर) :  English(इंग्लीश) Hindi(हिंदी) Marathi(मराठी)  
 ✕  Close    


 ✕  Close    

|| चतुर्पती कृष्ण अवधुत देवस्थान ||
पुनाजी देवस्थान, सावंगा-विठोबा

                 सत् यवगाचे आध्यात्मीक ग्यान              
|| पुनाजी देवस्थान, सावंगा-विठोबा ||
            सावंगा-विठोबा , तालुका : चांदुररेल्वे , जिल्हा : अमरावती,
            राज्य : महाराष्ट ( विदर्भ विभाग ), भारत
Punaji Devthan Image

पुनाजी सावंगा-विठोबा हे देवस्थान चतुर्पती कृष्ण अवधुत पंथ चे १८ शतकातील देवस्थान आहे. चतुर्पती कृष्ण अवधुत पंथाचे प्रथम गादीपती पुनाजी असुन, त्यांनी हा पंथ संत हेंगडुजी, संत देवमनजी व अन्य चतुर्पती संतगण यांच्याशी विचारविनिमय करून, या मिर्तलोकी स्थापला.

१८ व्या शतका पासुन हे देवस्थान/राउळ पुर्ण अवतार कृष्ण मुखातुन निघालेल्या पौरणिक चतुर्पती अथर्वन् वेद चे, चतुर्पता ग्यानसंप्पन ओवी भजन चे गायन होत आहे. १८ व्या शतकातील गादीपती पुनाजी सह हेंगडुजी, देवमनजी, संत भक्तगण व्दारे मिर्तलोकी स्थापीत चतुर्पती कृष्ण अवधुत पंथ व्दारे, चतुर्पता ग्यानसंप्पन ओवी भजन चे गायन महाराष्टतिल विदर्भ विभागाच्या खेडयापाडयासह शहरात प्रेरीत करत आहे. आणी या पंथाच्या कार्याला प्रेरणा, स्फुर्ति व शक्ती ईत्यादी पुर्ण अवतार श्री कृष्णाजी सत् भक्तांच्या घरी जावुन देत आहे. अशी धारणा आहे.

पुनाजी सावंगा-विठोबा या देवस्थान मध्ये पुनाजी सह त्यांचे परंम् मित्र ईश्वर या दोघांची बाहुली असुन, आपआपल्या बाहुलीवर ते दोघे गुप्त रूपात उभे आहेत. ते दोघे गुप्तरूपाने कृष्णाजीच्या कार्यास साहयं करत, येणा-या सत् यवगाची स्थापना अगोदरचे प्रपंच..ईत्यादी कार्य सांभाळ करण्यासाठी, चतुर्पती कृष्ण अवधुत भक्तांना स्फुर्ति, प्रेरणा व शक्ती देत आहे. आपल्या सत् भक्तांच्या घरी जावुन, त्या त्या सत् भक्तांकडुन सत् कार्य करवुन घेत आहेत. नित साहयं होत आहे. अशी धारणा आहे.

चतुर्पती कृष्ण अवधुत पंथ च्या या पुनाजी सावंगा-विठोबा देवस्थानचे भक्त भजनी व योगी यांचा पक्का विश्वास आहे की : पुनाजी हे वैष्णव शक्ती चे स्वामी आहे. म्हणुनच त्याकाळचा राजुरवाडी परिसर चा राजा श्री बाळाजी राजे हे त्यांना विष्णुस्वामी असे पलट दांड च्या ओवीत संबोधीत असे. पुनाजी हे कृष्णाजीचे परंम् बंधु बनुन, पितृभावाने कृष्णाजीचे परंम् भक्त केली. आणी पुर्ण अवतार चौकडीमधील एक अवतार झालेत. पुनाजी हे चतुर्पती कृष्ण अवधुत पंथ चे प्रथम गादिपती आहे.

श्री कृष्णाजी, हेंगडुजी, पुनाजी, देवमनजी ईत्यादी संतपुरूष हे आपआपल्या जागेवरून टेलीपॅथीच्या विचार लहरी व्दारे एकमेकांशी विचार विनिमय करत एकमेकांच्या संपर्कात होते. याच पध्दतीव्दारे त्यांनी चतुर्पता कृष्ण अवधुत पंथ चे नेम व उद्देश, नियोजन व नियम, मार्गदर्शक तत्वे ईत्यादी कृष्णाजीच्या परवानगीने हेंगडुजी, पुनाजी आणी देवमनजी ईत्यादी संत यांनी ठरवलेत. आणी पुनाजीच्या पुढाकाराने मिर्तलोकी चतुर्पता कृष्ण अवधुत पंथ स्थापन केला. आणी त्यांच्या प्रसार व प्रचार विदर्भातील खेडयापाडयात शहरात करू लागलेत.
पुनाजी हे कृष्णाजीचे परंम् भक्त व परंम् बंधु बनुन, पितृभावाने कृष्णाजीची परंम् भक्ती करू लागलेत. आणी पुर्ण अवतार च्या चर्तुव्युह रूपांच्या रंचनेतील एक अवतार झालेत. पुनाजीच्या पुढाकार व्दारे मिर्तलोकी स्थापित चतुर्पती कृष्ण अवधुत पंथ चे पुनाजी सह हेंगडुजी, देवमनजी यांचा सत् यवग आणण्याच्या कार्यास कृष्णाजी नित साहय होवु लागलेत. पुनाजी चतुर्पती कृष्ण अवधुत पंथ चे भक्त, भजनी व योगी यांना नित स्फुर्ति व साहय करू लागलेत. अधीक ग्यानाकरीता चतुर्पती अथर्वन् वेद चा कृष्णांमृत भाग वाचा.

 || व्हीडीओ : कृष्ण अवधुती ओवी व भजने आणी राउळांचे व्हिडीयो ||

कृष्ण अवधुती ओवी व भजने
कृष्ण अवधुती भजन मंडळे व राउळे यांचे व्हिडीयो

 || आम्हा शोधा ! ||

आम्हा शोधा !
दिशानिर्देश : इथुन.. इथपर्यत..

advertise 

have a nice time !
Current page is % completed.
..